Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír

Statutární ředitel společnosti 4RAIL, a.s., IČ: 291 14 179, se sídlem U Radbuzy 790/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1585 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.

 Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 30. 3. 2017 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, notářskou kandidátkou Mgr. Romanou Valáškovou, zástupcem notáře, pod NZ 137/2017 (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 500 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,‐ Kč vydaných Společností mění na zaknihované akcie na jméno.

 

 

 

 

 

Výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Statutární ředitel Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději do 31. 7. 2017, a to v sídle Společnosti - na adrese U Radbuzy 790/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

 Statutární ředitel Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů.

 Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.

 V dalším se přeměna akcií na zaknihované řídí ustanoveními § 529 a násl. OZ.